Gemeente Oldenzaal blijft op gepaste wijze investeren in de stad


Oldenzaal – Het college van B&W presenteert de Programmabegroting 2020, de tweede in deze raadsperiode. Ondanks de financiële tekorten stelt het college voor om de ambities die zij heeft voor de stad overeind te houden. Waar de gemeente Oldenzaal vorig jaar in de Programmabegroting nog louter positieve begrotingsresultaten schreef, is dat in deze Programmabegroting niet meer het geval. Zoals al aangegeven in de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020 ziet de komende planperiode er voor Oldenzaal minder rooskleurig uit. Grootste oorzaak hiervan is de ontoereikende compensatie van het Rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Het college stelt diverse ingrepen voor om de financiële tekorten op een verantwoorde manier te beperken.

Uit de financiële scan – die onlangs door de Provincie is uitgevoerd – komt, ter nuancering, naar voren dat de financiële positie van de gemeente geen directe reden tot zorg geeft. De tekorten van Oldenzaal zijn naar objectieve maatstaven niet hoog en de reservepositie redelijk stevig. Wel dreigt de algemene reserve zonder aanvullende maatregelen in de huidige planperiode beneden de door de gemeente zelf benoemde ondergrens te komen. De tekorten zijn – ondanks de inzet van een aantal maatregelen – niet volledig te dekken. Oldenzaal schrijft dan ook een aantal jaren rode cijfers.

Inzet voor ontwikkeling van de stad

Het college stelt voor om op gepaste wijze te blijven investeren in de stad. De komende jaren blijft de gemeente inzetten op de ontwikkeling van de binnenstad, het verbeteren van de staat van de openbare ruimte en de binnensportaccommodaties, het bieden van passende huisvesting aan scholen en de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Daarnaast is er extra geld gereserveerd om ondermeer te kunnen investeren in projecten die bijdragen aan Oldenzaal als aantrekkelijke woonstad, de aanpak van verkeersknelpunten en de duurzaamheidsagenda van Noordoost Twente.

Ondermeer door te blijven investeren in deze ontwikkelingen probeert de gemeente bij te dragen aan een prettige leefomgeving en ervoor te zorgen dat inwoners trots blijven op hun stad. Oldenzaal nodigt inwoners, ondernemers en andere partijen uit om samen te werken aan de ontwikkeling van de stad. Door verbinding te maken, buiten kaders denken en te luisteren kan de kracht van Oldenzaal optimaal worden ingezet.

Ingrepen om tekorten te beperken

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kaderbrief richting gegeven aan de ingrepen die de financiële tekorten op een verantwoorde manier beperken. Het college heeft in deze Programmabegroting het zorgvuldig samengestelde pakket van realistische maatregelen verwerkt, waarbij de last zoveel mogelijk wordt verdeeld.

De consequenties van de voorgestelde maatregelen zullen onvermijdelijk ook voor de inwoners van Oldenzaal merkbaar zijn. De uitvoering van een aantal projecten is verschoven in de tijd, waardoor in de eerstkomende boekjaren financiële ruimte ontstaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verbouw van sportcomplex Vondersweijde. Daarnaast stelt het college voor om minder geld te reserveren voor de ambtelijke organisatie en wordt de huur opgezegd van het Maatschappelijk Plein aan de Ganzenmarkt.

Bij de vergelijking van de gemeentelijke woonlastendruk voor inwoners blijkt – volgens de financiële scan – dat het totaal van de gemeentelijke woonlasten (OZB-woningen, reiniging en riolering) in Oldenzaal lager is dan de gemiddelde woonlastendruk in 2019, zowel regionaal als landelijk vergeleken. Het college acht het dan ook verantwoord om de OZB bescheiden te verhogen.

De gemeente verwacht ook van de maatschappelijke partners dat zij meedenken en een bijdrage leveren. De financiële middelen die in de volle breedte aan partners worden geleverd zullen dan ook voor een jaar (2021) niet worden geïndexeerd; dat levert een incidentele besparing op.

Preventie en aanpak in sociaal domein

Zoals ook in de kaderbrief aangegeven zijn de tekorten in het sociaal domein fors groter dan verwacht. Dit is mede het gevolg van de onvoorspelbaarheid van de werkelijk gemaakte kosten. Een deel van de zorg wordt ingekocht door derden en daarvan krijgt de gemeente uiteindelijk de rekening gepresenteerd; deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. Het college stelt voor om te blijven inzetten op preventieve trajecten, die op termijn een dempende werking zullen hebben op de negatieve financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. De effecten hiervan worden uiteraard nauwgezet gemonitord.

Er is daarnaast kritisch gekeken naar de uitvoeringskosten voor taken in het sociaal domein. Het college ziet mogelijkheden om daarin efficiencyslagen te slaan, waardoor er middelen vrijkomen. En ook de diverse bestedingen binnen het sociaal domein worden verminderd, waarbij de bewuste keuze is gemaakt om de inzet op armoedebestrijding intact te laten. Op andere velden wordt wel versoberd; bijvoorbeeld als het gaat om subsidies aan derden en de uitvoering van de Wmo.

Gemeenteraad aan zet

De programmabegroting staat voor dinsdag 29 oktober op de agenda van het Politiek Forum en wordt op maandag 11 november behandeld tijdens de raadsvergadering.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!