Oldenzaalse gemeentelijke heffingen in 2021 hoger

De begroting voor 2021 is op 9 november vastgesteld door de gemeenteraad. Om de begroting weer in balans te krijgen en het gemeentelijke spaarpotje op peil te krijgen en te houden is een bezuinigingspakket afgesproken voor de komende jaren. Helaas is het onvermijdelijk dat iedere Oldenzaler daar in meer of mindere mate iets van gaat merken. Om de komende jaren het hoofd boven water te kunnen houden, is het echter bittere noodzaak. Het college legt binnenkort de leges en belastingverordeningen 2021 voor aan de gemeenteraad waarin een aantal van de besproken ingrepen zijn verwerkt en dus de eerste consequenties voor de inwoners van Oldenzaal terug zijn te vinden.

Er is een pakket bezuinigingen vastgesteld waarvan de gevolgen zoveel mogelijk zijn verdeeld over alle delen van de samenleving. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die zorgen voor hogere kosten voor inwoners van Oldenzaal. Gemiddeld waren de lokale lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in Oldenzaal jarenlang bijna de laagste van Twente. Het gemeentebestuur vindt de vastgestelde verhogingen verantwoord en noodzakelijk.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De raad heeft besloten om de OZB te verhogen met 5% bovenop de inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat een verhoging van de belasting van € 14. Voor de gemeente levert deze verhoging per jaar € 375.000 aan extra inkomsten op. Dit betekent dat de OZB er in 2021 voor woningbezitters van woningen (peildatum 1-1-2020) er als volgt uit ziet:

Parkeerbelasting

Op 25 mei van dit jaar is de Kadernota Parkeren Oldenzaal 2020-2025 vastgesteld. De volgende twee punten uit deze nota hebben invloed op de parkeertarieven: de huidige 2 zones worden omgezet naar 1 zone en er komt één type vergunning voor de huidige woon-werk vergunning en de bedrijfsvergunning. Naast de uitwerking van deze twee punten is gekeken naar de tariefstelling van de parkeervergunningen (= de parkeerbelasting). De gemeenteraad heeft ingestemd met een verhoging van de parkeervergunningen voor bewoners en de woon-werkvergunningen. Dit levert € 50.000 op. Bovendien worden dan de tarieven voor het parkeren in de openbare ruimte en in particuliere parkeergarages meer op elkaar afgestemd.

Dit betekent dat de tarieven er als volgt uit zien:

De voorgestelde parkeertarieven voor de betaald parkeren zone in de binnenstad van Oldenzaal zijn vanaf 1 januari 2021 voor de eerste 2 uur: € 1,30 per uur. Voor het 3e en 4e uur daarna: € 0,90 per uur. Vanaf dan tot 8 uur per dag is het tarief: € 0,00. Een dag van 8 uur parkeren kost dus in totaal: € 4,40.

Afvalstoffenheffing

Daarnaast wordt er een verhoging van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. Deze verhoging moet los van de bezuinigingen doorgevoerd worden, vanwege oplopende kosten. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt ten opzichte van 2020 van € 166,80 naar € 226,90 in 2021. In gemeenten van vergelijkbare grootte was dit tarief in 2020 al € 263. Deze verhoging van het vaste tarief van wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

– een negatieve prijsontwikkeling voor de inzameling van oud-papier;
– lagere baten en hogere lasten voor de PMD-inzameling (plastic, metalen en drankenkartons) door grotere afkeur van aangeleverde vrachten en de lagere olieprijs, waardoor de productie van plastic uit olie goedkoper wordt dan de productie uit gerecycled materiaal en
de invoering van gescheiden inzameling van groente, fruit en etensresten (GFE) bij hoogbouw, met gedrag stimulerende maatregelen en bovengrondse GFE-boxen.
Aan de raad zal worden voorgesteld om de tarieven als volgt vast te stellen:

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!